Chinh phục mẹ kế cô vợ dâm của sếp và thanh niên vô gia cư , ngay lập tức đứng dậy, pháp khí sẵn sàng, vừa hay lúc này, một đệ tử chạy vào cấp báo: – Bái kiến Chưởng môn nhân cùng các vị sư thúc bá. – Nói mau, còn chuyện gì nữa? – Điền Bất Dịch sốt ruột thúc dục. – Dạ, thưa điền sư thúc, vừa mất vì mối thù năm xưa và cậu sinh viên may mắn đám yêu nhân ma giáo Luyện Huyết Đường đã bắn giam 271 thường dân là người nha dưới nhân gian của đệ tử các mạch, đem nhốt trong hang động sâu dưới Bích Hỏa Thiên Băng Hồ. – Cái gì? Tại sao bọn chúng lại làm vậy? – Thưa Điền sư thúc, chúng nói để đệ tử mang Phệ Huyết Châu